Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - Novosti Prosperikon.hr
svibanj 31st, 2016

 Opći cilj: Razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

 

Specifični cilj: Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI).

 

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja kroz:

 

a)     potpore za projekte istraživanja i razvoja

b)     regionalne potpore za ulaganje

 

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Ukupna alokacija poziva za bespovratna sredstva                                            748.000.000,00 HRK Skupina 1.

 

alokacija za projekte ukupne  vrijednosti do 1.500.000,00 HRK

300.000.000,00 HRK
Skupina 2.

 

alokacija za projekte ukupne vrijednosti iznad 1.500.000,00 HRK

448.000.000,00 HRK
POTPORE IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Najniža vrijednost potpore Najviša vrijednost potpore
Potpore za projekte istraživanja i razvoja 190.000,00 HRK 56.000.000,00 HRK
Regionalne potpore za ulaganje 190.000,00 HRK 56.000.000,00 HRK

 

Potpore za projekte istraživanja i razvoja

 

Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga.

Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

 • temeljno istraživanje;
 • industrijsko istraživanje;
 • eksperimentalni razvoj;
 • studija izvedivosti.

 

Intenzitet potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

 • 100 % prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje;
 • 50 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
 • 25 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
 • 50 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

 

Regionalne potpore za ulaganje

Potpore se mogu dodijeliti poduzetnicima za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se koristi u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta.

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade od 24. travnja 2014. godine.

 

Intenzitet regionalne potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

 1. 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
 2. 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
 3. 25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.

Korisnik regionalne potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ:

je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Pod kategorijom mikro, mali i srednji poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik sukladno Prilogu I. Uredbe 651/2014 Pod kategorijom veliki poduzetnik,  podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti

 

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

 • temeljno istraživanje,
 • industrijsko istraživanje,
 • eksperimentalni razvoj,
 • studije izvedivosti.

 

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja. U slučaju da projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se odnose na različite kategorije istraživanja i razvoja, za svaku od aktivnosti primjenjivati će se posebni kriteriji vezano uz maksimalni intenzitet potpore.  Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj prihvatljive su samo za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja